Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja Administratora Danych przekazywana

kontrahentom stowarzyszenia oraz uczestnikom wydarzeń (jeżeli ma miejsce przetwarzanie ich danych osobowych)

W trybie Rozporządzenia RODO (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r.) informujemy iż:

Administrator / dane kontaktowe administratora

Administratorem danych osobowych jest stowarzyszenie Porozmawiajmy O Popkulturze – Ale Raczej Taktownie „POP-ART” z siedzibą przy al. Papieża Jana Pawła II 49a/15, 70-415 Szczecin.

Cele przetwarzania danych i podstawa prawna

  1. W przypadku kontrahentów: zawarcie i realizacja umowy – art. 6 ust. 1 pkt. b) Rozporządzenia,
  2. W przypadku uczestników wydarzeń: realizacja wydarzeń kulturalnych – art. 6 ust. 1 pkt. e) Rozporządzenia,
  3. W przypadku wolontariuszy realizacja umowy wolontariackiej – art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia,
  4. We wszystkich przypadkach: dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed roszczeniami z ww. umowy – art. 6 ust. 1 pkt. f) Rozporządzenia (dla ochrony takich interesów Administratora jak konieczność zachowania dbałości o mienie i dobre imię),

Podanie danych osobowych kontrahentów i wolontariuszy jest konieczne do zawarcia oraz wykonywania umowy.

Podanie danych osobowych uczestników wydarzeń może być konieczne do skorzystania z niektórych wydarzeń kulturalnych.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe kontrahentów będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

Dane osobowe wolontariuszy będą przechowywane do momentu do zakończenia prac związanych z realizacją wydarzenia, w które są zaangażowani.

Dane osobowe uczestników wydarzeń (jeśli dane osobowe zostaną podane) będą przechowywane do zakończenia prac nad realizacją wydarzenia kulturalnego.

Przekazywanie danych

Dane osobowe kontrahentów mogą być udostępnione innym osobom, podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe wolontariuszy i uczestników wydarzeń (jeżeli zostaną podane) mogą być udostępnione innym osobom, w szczególności fundatorom nagród lub współorganizatorom wydarzenia albo w materiałach sprawozdawczych (m. in. na stronie internetowej organizatorów wydarzenia kulturalnego).

Prawa

Każdy ma prawo do:

  1. dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
  2. w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych prawo do jej cofnięcia
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania osobowych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora),
  4. przenoszenia danych osobowych, o ile spełnione są wymogi przewidziane przepisami,
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego